© 2019 by kaoru.gfe.tokyo 

KAORU GFE TOKYO
pleasant GFE service
INFORMATION
International Tour
  2019/HONG KONG, TAIPEI
  2020/BANGKOK, SINGAPORE, LA